Holly Mother

Divine Mother of Herbs

Divine Mother, Great Mother, Goddess – Plant, Holly Mary, Mother Nature, Goddess Nature. In August we celebrate pagan hollyday of goddess of nature, plants and harvest, which is assimilated by catholic church as Assumption of Mary. In Poland this hollyday is also know as Matki Boskiej Zielnej (in literal translation Holly Herbaceous Mother). On August 15 people devote to Mary bouquets of plants that bloom and bear fruit at this time of a year. 

Divine Mother of Herbs 1

On Mother’s dress there are flowers from bouquet for holly mother: mullein, levender, camomile, thistle, st. John’s wort, valerian, alchemilla. Ornament with plants cell in the bottom.

Divine Mother of Herbs 2

She holds mullein and tansy. Mullein is used in bouquets for Mary. In Polish it is called Dziewanna – it is also a name of Slavic goddess of forest and meadow. Tansy is helpful in abortion – it is a gift for us, women, from Holly Mother. Ornaments with plants cells (assosiations with snake are also correct, a sbake is an animal closed to goddesses hearts.)

Divine Mother of Herbs 3

She is shown with her gift fot us, women – female herbs, which once were used for abortion and/ or for regulate menstruation cycle: angelica, tansy, yarrow, rue. Ornament with plant cells on Mother’s dress and in the bottom.

Dormition of Mary (Ars Bene Moriendi)

The series The Dormition of Mary (Ars Bene Moriendi), 2013 is a series of painting sketches on paper. In this project, I combine the motifs of Maria’s falling asleep and of ars bene moriendi, which appeared commonly in medieval art. It was a depiction of a human being on her/his deathbed – through the mouth of the dying soul comes out, and the angel and the devil fight for it. We can understand the vision of the angel and devil fighting for the soul of a person as a projection of internal human conflicts. If so, ars bene moriendi could be considered as an expression of the belief that good dying is a struggle with yourself until your last breath. I cannot agree with that. In The Dormition of Mary I express the opposite view – I present a scene where Maria calmly and without a fight gives up her black and white soul – there was an integration of the dark and light sides of the soul, harmony, peace and self-acceptance replaced the internal conflict.

Matka Boska Zielna

Święta Matka, Wielka Matka, Bogini-Roślina, Święta Maria, Matka Natura, Bogini Natura. W sierpniu obchodzimy pogańskie święto bogini natury, roślin i zbiorów, które zostało przechwycone przez kościół katolicki i obchodzone jest jako Wniebowzięcie Marii. Znamy to święto też jako Matki Boskiej Zielnej. 15 sierpnia ludzie ofiarowują Marii bukiety roślin, które kwitną i owocują w tym czasie.

Matka Boska Zielna 1

Na sukni Marii niektóre z kwiatów, jakie ofiarowuje się w bukiecie Matce Boskiej Zielnej 15 sierpnia: dziewanna, lewenda, rumianek, oset, dziurawiec, waleriana, rumianek. W tle ornament z komórek roślinnych.

Matka Boska Zielna 2

W dłoni trzyma dziewannę i wrotycz. Dziewanna jest dołączana do bukietów dla Marii na Matki Boskiej Zielnej, jest to też imię słowiańskiej bogini lasów i łąk. Wrotycz był używany do aborcji, to dar dla nas, kobiet od Boskiej Matki. W tle i na sukni Marii ornament z komórek roślinnych.

Matka Boska Zielna 3

Maria jako Wielka Bogini (Matka Ziemia) otoczona ziołami związanymi z kobiecą płodnością: arcydzięgiel, wrotycz, krwawnik, ruta. W medycynie ludowej zioła te były używane do aborcji lub/ i uregulowania cyklu miesiączkowego. W tle i na sukni Marii ornament z komórek roślinnych.

Zaśnięcie Marii (Nauka Dobrego Umierania)

Cykl Zaśnięcie Marii (Nauka Dobrego Umierania) to kilka szkiców malarskich na papierze. W tym projekcie łączę motywy zaśnięcia Marii oraz sztuki dobrego umierania – ars bene moriendi, który pojawiał się powszechnie w sztuce średniowiecznej. Było to przedstawienie człowieka na łożu śmierci – przez usta umierającego wydobywa się dusza, a anioł i diabeł toczą o nią walkę.

Wizję walki anioła i diabła o duszę człowieka możemy rozumieć jako projekcję wewnętrznych ludzkich konfliktów. Jeśli tak, to ars bene moriendi można by uznać za wyraz przekonania, że dobre umieranie to walka z samym/samą sobą do ostatniego oddechu. Nie mogę się z tym zgodzić. W cyklu Zaśnięcie Marii wyrażam pogląd przeciwny – przedstawiam scenę, gdzie Maria spokojnie i bez walki oddaje biało-czarną duszę – nastąpiła tu integracja i akceptacja ciemnej i jasnej strony duszy, harmonia i spokój zastąpiły konflikt wewnętrzny.