Maria

Katarzyna Hołda’s MA diploma. Two sculptures refer to two kinds of religiousness: contemplative, introspective (white sculpture) and folk, with rich rituals (colored sculpture in a manner of Catholic kitsch).

First Madonna refers to ancient sculptures of gods; shows pagan roots of Christianity and the area of spirituality which is universal for every religion. The second shows what is specific for Catholicism, what distinguishes it from other confessions. The sculptures complete each other – the two kinds of religiousness are not opposite but only together can create emotional and cultural whole. Both Madonnas are pregnant, what emphasis fertility and corporeality, physiology of Mary, her femininity in biological aspect.

Praca dyplomowa Katarzyny Hołdy w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dwie rzeźby, odnoszące się do dwóch rodzajów religijności – kontemplacyjnej, introspektywnej (biała rzeźba) i ludycznej, z bogatymi rytuałami (kolorowana rzeźba w stylu katolickiego kiczu).

Pierwsza Madonna nawiązuje do antycznych rzeźb bóstw; pokazuje pogańskie korzenie chrześcijaństwa oraz obszar duchowości, który jest uniwersalny dla każdej religii. Druga pokazuje to, co jest specyficzne dla katolicyzmu, co odróżnia go od innych wyznań. Rzeźby dopełniają się – oba rodzaje religijności nie są sprzeczne, lecz tylko razem mogą stworzyć emocjonalną i kulturową pełnię. Obie Madonny są przedstawione w ciąży, co wyraża płodność, cielesność i fizjologię Marii, jej kobiecość w biologicznym aspekcie.